ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( továbbiakban ÁSZF)

Melyek kiterjednek a GIA-Hungária Kereskedelmi és Szerelő Kft. által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás, illetve szerződés tárgyát képező termék műszaki feltételeinek, szolgáltatás tartalmának meghatározásának, további a szerződés módosításának megszűnésének eseteit.

A GIA Hungária Kft. a szolgáltatás biztosításakor a megrendelő számára a külön szerződésben meghatározott szolgáltatásokat nyújtja. Ezen külön szerződés az eseti megrendelés elfogadásával valamint a külön megkötött keretszerződéssel illetve az ennek alapján leadott eseti megrendelés elfogadásával jön létre.

A GIA Hungária Kft. szerződéses partnere a megkötött szerződéssel vagy a megrendelőlap aláírásával elfogadja az adott ÁSZF-ben írtakat. Az ÁSZF-ben foglaltaktól a felek közösen eltérhetnek. Amennyiben a felek jogviszonyára vonatkozó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha a felek között létrejött szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy a szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Amennyiben a létrejött keretszerződés és az eseti megrendelés között ellentmondás van, úgy az eseti megrendelés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

A GIA HUNGÁRIA Kft. Általános Szerződési Feltételei 2018. augusztus01. napjától visszavonásig, illetve módosításáig hatályosak. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek a GIA Hungária kft.honlapján (www.gia.hu) való közzététel napján lépnek hatályba.

A jelen Általános Szerződési Feltételek kibocsátója a:

GIA-Hungária Kereskedelmi és Szerelő Kft. (rövidített neve: GIA-Hungária Kft.)

levelezési címe, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 45/b/z.,

adószáma: 12006955-2-42

Cégjegyzékszáma: 01-09-367357

weboldala: www.gia.hu

központi e-mailcíme: gia@gia.hu

képviselője: Kótay Bálint ügyvezető

 

FOGALMAK

„Felek”:                     Vevő és Eladó együttesen illetve Megrendelő és Vállalkozó együttesen.

„Megrendelés”:        a Vevő/Megrendelő nyilatkozata Megrendelésben megjelölt Termék/Szolgáltatás megvételére/igénylésére, amelynek Eladó/Vállalkozó általi változatlan tartalmú elfogadása vagy a Vevő/Megrendelő által elfogadott módosításokkal történő visszaigazolása Felek között Szerződést hoz létre.

„Megrendelő”:          A GIA Hungária Kft. szolgáltatásának igénylésére vonatkozó szerződéses szándékát a Megrendelő megrendelése Vállalkozónak való megküldésével nyilvánítja ki.

„Szerződés”:            a mindkét fél által elfogadott tartalmú Megrendelés, annak mellékletei, és jelen Általános Szolgáltatási Feltételek együttesen.

„Termék, áru, illetve szolgáltatás”:a Szerződés tárgya, a Megrendelésben meghatározott, egyedi megjelöléssel rendelkező tárgyi eszköz, illetve körbeírt szolgáltatás.

„Teljesítésigazolás”            papír alapú, mindkét félnek a képviseletre jogosult személyei által aláírt dokumentum a Szolgáltatás teljesítésének igazolásáról, megfelelő megtörténtéről.

„Vállalkozó”:            a Szolgáltatás nyújtója, aki a Megrendelés elfogadásával kötelezettséget vállal a Szolgáltatás nyújtására, illetve a Megrendelésben foglalt feltételek maradéktalan teljesítésére.

„Vállalkozói díj”:      a Szolgáltatásnak a Megrendelésben meghatározott pénznemben megadott, a Megrendelésben rögzített ellenértéke. A Vállalkozói díj magában foglalja a Megrendelésben rögzített és részletezett költségeket. Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, a Vállalkozói díj magában foglalja az összes járulékos és lebonyolítási költséget. Az adók (pl. ÁFA) és egyéb adók módjára érvényesíthető díjak (ha van ilyen) külön kerülnek feltüntetésre. 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

a GIA-HUNGÁRIA KFT.SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)a Vállalkozóként eljáró GIA Hungária Kft. és a Megrendelő közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt. Ha a Megrendelésben foglalt bármely szerződési feltétel az ÁSZF rendelkezéseitől eltér, akkor a Megrendelésben foglaltak az irányadók.

 1. A VÁLLALKOÓI DÍJ MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI

A Vállalkozó a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Megrendelések esetén azonos árképzési elveket, szabályokat, módszertant köteles alkalmazni a Szolgáltatásdíjának megállapítása során. A Vállalkozó a Vállalkozói díjat HUF-ban/vagy EUR-ban köteles megadni.

A Megrendelő kérésére a Vállalkozó a pontos műszaki tartalommal naturálisan levezetett áralkalmazást köteles írásban bemutatni annak érdekében, hogy a Megrendelő aaz előre megfogalmazott követelmény teljesítését ellenőrizni tudja.

Az áralkalmazásnak az alábbi adatokat kell értelemszerűen tartalmaznia:

Vállalkozási díj (nettó + ÁFA összegben),

külön felszámított és egyéb költség, ha van tételesen, nettó + ÁFA összegben.

 1. MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Megrendelő által írásban, vagy szóban, előzetesen történt megbeszélés alapján kért, cégszerűen aláírt árajánlatkérés alapján Vállalkozó a Megrendelésre elkészíti árajánlatát.

A Vállalkozó árajánlata – eltérő közlés hiányában – a Megrendelővel való közléstől számított 30 napig hatályos, azaz eddig az időpontig tart a Vállalkozó ajánlati kötöttsége.

A Megrendelő az árajánlatot elfogadó megrendelés visszaküldésével fogadja el.

A Felek a Megrendelésben és az ÁSZF-ben foglaltakat abban az esetben is elfogadottnak tekintik, ha a Vállalkozó a Megrendelést az előzőekben rögzített időtartamon belül nem igazolja vissza, de a Megrendelésben meghatározott Szolgáltatást teljesíti.

Megrendelésnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a Megrendelés száma és dátuma

a Felek legfontosabb adatai (Vállalkozó megnevezése és elérhetősége, Megrendelő megnevezése, Megrendelést létrehozó ügyintéző megnevezése és elérhetősége)

a Szolgáltatás megnevezése és mennyisége

teljesítés helye

teljesítési határidő

vállalkozói díj (nettó + ÁFA összegben)

számlafogadó megnevezése

számlafogadási cím, ha az eltér a Megrendelőjétől.

 1. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

Vállalkozó a Megrendelésben meghatározott Szolgáltatást a Vállalkozói díj ellenében köteles – az elvárható szakértelemmel és gondossággal –a Megrendelőnek az elfogadott, visszaigazolt Megrendelés szerint szolgáltatni.

Megrendelő kellő időben köteles biztosítani a létrejött szerződésben a vállalkozási tevékenység helyszíneként meghatározott helyet, munkaterületet. Ennek elmaradásából eredő késedelemért a teljes felelősséget a Vállalkozó kizárja.

Szintén kizárja azon késedelemért való felelősséget a Vállalkozó, mely abból fakad, hogy a vállalkozási tevékenységhez szükséges információkat, adatokat, dokumentációkat nem adta át időben részére a Megrendelő.

A teljesítési határidő a Szolgáltatás Megrendelés szerinti teljesítési dátumát jelenti.  A Megrendelő a teljesítési idő előtt felajánlott teljesítést köteles elfogadni, kivéve, ha az lényeges jogi érdekét sérti.

A teljesítés átadás-átvételére a Vállalkozó értesítése alapján kerül sor.

Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontban megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

A teljesítés elfogadását megelőzően Megrendelő jogosult a szolgáltatásszerződésszerű teljesítését megvizsgálni. A Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás készre jelentését követően meggyőződik a szolgáltatás tárgyának elvégzéséről, a szerződésnek való maradéktalan megfelelés esetén elfogadja annak teljesítését a teljesítésigazolás megfelelő aláírásával és átadásával.

A teljesítésigazolást a felek aláírásra jogosultjai írhatják alá.

Felek a fizetési kötelezettség teljesítésének az átutalt összegnek Vállalkozó számlájára történő jóváírását tekintik.

Vállalkozó rögzíti, hogy nem vállal felelősséget semmilyen közvetett és vagy közvetlen kárért (pl.: elmaradt üzleti haszon, egyéb kár) amely a szolgáltatás használatából ered.

 1. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

A szerződés teljesítése során szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul tájékoztatni az érdekkörükben felmerülő, a jelen vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről.

A Vállalkozó az elvállalt szolgáltatási tevékenységet a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok és előírások betartásával szakszerűen köteles elvégezni.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében csak megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalókat alkalmaz.

A Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítése érdekében teljes körűen együttműködnek egymással, értesítik egymást minden olyan körülményről, amely a feladat megfelelő minőségben és határidőre történő teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja.

A Felek kötelesek a Szerződésből fakadó jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen gyakorolni, vitás ügyekben a megoldást kölcsönös megállapodás formájában keresik. A Felek az együttműködés legszorosabb és legrugalmasabb formáját igyekeznek kialakítani.

A Vállalkozó köteles Megrendelőnek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos írásbeli utasításait végrehajtani, állásfoglalásait képviselni, ettől eltérő véleményt harmadik fél felé nem nyilváníthat.

A Vállalkozó tevékenysége során nem járhat el a Megrendelő kifejezett igényével, utasításával ellentétesen. Amennyiben a Megrendelő határozott igényét, utasítását szakszerűtlennek és/vagy célszerűtlennek tartja, köteles erre a Megrendelő figyelmét írásban felhívni. Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére fenntartja álláspontját, a Vállalkozó a Megrendelő kockázatára és felelősségére, a Megrendelő álláspontjának megfelelően jár el.

A Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Vállalkozót, a tárgyi munkákat érintő változásokról, döntésekről. Ennek késedelmes előterjesztéséből adódó, esetleg már elvégzett munkák után, azokat befolyásoló, időközben felmerült kárért a késedelmet okozó másik fél vállal felelősséget.

A Felek a tárgyi szerződés végrehajtása során a lényeges kérdések megtárgyalására szükség szerint egyeztetéseket tartanak, amelyeknek előkészítése és megszervezése mindkét fél feladata.

 1. JÓTÁLLÁS, GARANCIA

A Vállalkozó az általa – jelen szerződés alapján – teljesített szolgáltatásért jótállást vállal. A jótállás hossza 1 év, de legalább a jogszabályban kötelezően előírt időtartam. A jótállás kezdő napja a szolgáltatás Megrendelő általi átvételének napja.

Amennyiben az adott szolgáltatás (áru, termék) beépítésre kerül vagy azt egymással összefüggő szolgáltatások részeként nyújtják (továbbiakban a kettő együtt: komplex szolgáltatás), a jótállás kezdő napja a komplex szolgáltatás Megrendelő általi átvételének napja.

Megszűnik a jótállás,

– ha a meghibásodás oka a rendeltetéstől, vagy a szakmai szabályaitól eltérő használat okozta, ha a beépített terméket, szolgáltatás során átadott árut a Megrendelő vagy harmadik személy módosítja, megbontja vagy rongálja bármilyen formában is

-ha a berendezést, eszközt, terméket nem a Vállalkozó javította,

– ha a meghibásodást elemi kár okozta

-ha az adott termék, eszköz, áru nem azonosítható, vagy nem egyezik a jótállást igazoló dokumentumon szereplő azonosítóval.

Nem vonhatóak a jótállás körébe, a szokásos karbantartás során szükséges kopás következtében elhasználódott alkatrészek, a beépített eszköz olyan meghibásodásai, amely külső hatásra vezethetőek vissza.

 1. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Vállalkozó által a Szerződés teljesítése során készített valamennyi szellemi termék (dokumentációk, képi, hang vagy szöveges dokumentumok, kifejlesztett programok) tulajdoni, – ezen belül különösen – rendelkezési és felhasználói joga a Vállalkozót illeti. Vállalkozó a nevezett szellemi termékekre Megrendelőnek időben és földrajzilag korlátlan, nem kizárólagos felhasználói jogot biztosít. Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során általa készített és a Megrendelő részére átadott szellemi termékek harmadik személy (személyek) semmiféle joga nem terheli.

A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, vagy védjegy oltalom alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket, stb. használ fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználásra csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ha az a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, Vállalkozó biztosítja Megrendelő számára a harmadik személyek által létrehozott szellemi termékek korlátozásoktól mentes felhasználói jogát (Pl. szoftver allicencia).Vállalkozó a jelen pont szerinti a Szerződés teljesítése során készített valamennyi szellemi termék vonatkozásában teljeskörű jog és kellékszavatosságot vállal.

 1. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben és megrendelésben meghatározott kötelezettségeket szerződésszerűen teljesíti. Jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követően a Vállalkozó jogosult számlát benyújtani a vonatkozó jogszabályi előírások és a Szerződésben, ill. ÁSZF-ben előírtak szerint.

A vállalkozói díj számlázásának, elszámolásának, fizetésének pénzneme a Megrendelésen feltüntetett deviza. Az árajánlat devizaneme megegyezik a vállalkozói díj elszámolásának és fizetésének devizanemével. Ha a számlázás HUF-tól eltérő devizanemben történik, a Vállalkozó a számlákon köteles forintban is feltüntetni az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 80.§ és 172 .§ -a alapján meghatározott fizetendő adó összegét.

Kifogástalan teljesítés esetén Megrendelő teljesítési igazolást állít ki, melyet átad vagy megküld a Vállalkozót képviselő személy részére.

A megállapodott vállalkozói díj összegét a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás birtokában számlázhatja ki a Vállalkozó. Vállalkozó a Megrendelő nevére és címére kiállított számlát kettő példányban– aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv csatolásával – nyújtja be postai úton Megrendelő számlapostázási címére.

A teljesítési igazolás a számla mellékletét kell, hogy képezze. Megrendelő, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelően kiállított számla ellenértékét, annak a Megrendelő számlapostázási címén történő kézhezvételétől a megrendelésben szereplő határidőn belül átutalással egyenlíti ki. Ha a számla esedékessége munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő a következő munkanapon jogosult teljesíteni. A Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő.

A küldő bank költségeit a Megrendelő, a tranzakcióban részt vevő bármely egyéb bank (levelező és kedvezményezett) által felszámított költségeket a Vállalkozó viseli. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő az azt következő munkanapon jogosult teljesíteni.

Amennyiben a számla jelen szerződésnek és a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak nem felel meg, Megrendelő köteles a hiányok pótlására írásban felszólítania a Vállalkozót legkésőbb a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül. Ebben az esetben, a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. A fenti határidőn túl már Megrendelő nem jogosult alakisági hiányokra hivatkozni, a számla befogadása alapján fizetésre köteles.

Amennyiben a szerződés alapján fizetésre kötelezett Fél fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik, és köteles a másik Félnek a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig  jegybanki alapkamat+4 %-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni.

A késedelembe eső Fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a kamatra jogosult Fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerződő felek.

A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni.

 1. TITOKTARTÁS

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik továbbá a Megrendelő részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli, jogi, HR, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Megrendelő által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, Megrendelő által harmadik fél részére adandó információkra.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:

 • amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő Félnek nem felróható módon válnak nyilvánossá, vagy
 • amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt megszerző Fél számára, vagy
 • amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó Fél tudomására, akit, nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel szemben, akire az információ vonatkozik, vagy
 • amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

Vállalkozó a jelen szerződés feladatainak teljesítése során a Megrendelőtől kapott, vagy egyéb módon a tudomására jutott bármely adatot, információt, ill. a teljesítéssel összefüggésben létrejövő bármely dokumentumot köteles bizalmasan kezelni, és azokat harmadik személyeknek csak a Megrendelő erre vonatkozó írásos engedélye alapján adhatja ki.

Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll.

 1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A Szerződés a Megrendelés és az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő elfogadásával lép hatályba és a szerződésszerű teljesítésig hatályos.

 1. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Szerződés – amennyiben a Felek az elektronikus úton való szerződésmódosítás lehetőségében nem állapodtak meg – csak írásban, papír alapon módosítható. Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a nevében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos – határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

A fenti adatváltozás bejelentésének elmulasztásából vagy késedelmes közléséből származó felelősséget a Gia Hungária Kft. kizárja.

Megrendelő jogosult a szerződést írásban, 30 napos felmondási idő közbeiktatásával, indokolási kötelezettség nélkül felmondani.

A felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy tértivevényes levél útján kell a Vállalkozónak kézbesíteni.

Felmondás esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymással szemben elszámolni.

Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállítható, a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyre, a Megrendelő jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani:

 1. a) Vállalkozó megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy
 2. b) Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét, üzleti tisztességét, vagy
 3. c) Vállalkozó elmulasztja a szerződésben rögzített teljesítési határidőt, vagy
 4. d) Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy a Megrendelő megítélése szerint súlyosan megszegi, vagy
 5. e) a Vállalkozónak 30 napot meghaladó, legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy
 6. f) Vállalkozó fizetésképtelen, vagy Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás kezdeményezésére került sor.

Az elállást, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, vagy tértivevényes levél útján kell a Vállalkozónak kézbesíteni. A Megrendelő elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani.

A Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét – beleértve a szerződésszegést és a következményeit is – kötelesek egymással szemben elszámolni.

Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.

 1. VIS MAIOR

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.

A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

 1. ÉRTESÍTÉSEK

A Felek közötti kommunikáció történhet szóban (személyesen vagy telefonon) és írásban (e-mail, levél), de a feladat végrehajtását érintő megállapodásokat minden esetben 2 munkanapon belül kötelezően írásban (e-mail, levél) is rögzíteni kell.

A Megrendelő kötelessége, hogy 2 munkanapon belül ugyancsak írásban közölje a Vállalkozóval, ha bármilyen tekintetben nem ért egyet a rögzített megállapodással. Amennyiben 2 munkanapon belül ilyen értesítésre nem kerül sor, a Vállalkozó a munkáját a megállapodásban foglaltak szerint folytatja.

12.1. Értesítés tértivevényes levél útján

Amennyiben a szerződés valamely jognyilatkozat megtételéhez tértivevényes levél útján történő kézbesítést ír elő és a címzett Fél a jelen szerződésben meghatározott értesítési címére, illetve ennek hiányában székhelyére küldött tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés sikertelensége esetén a levél a megismételt feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

12.2.Értesítés elektronikus levél (e-mail) útján

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő információkról elektronikus levelezőrendszeren keresztül értesítik egymást. Felek az e-mail-ben tett nyilatkozatokat írásban tett nyilatkozatnak tekintik, kivéve a teljesítés igazolását, amelya Felek általi cégszerű aláírásával jön létre, papíralapon.

A kapcsolattartók és azok e-mail címei a Megrendelésben szerepelnek.

A Megrendelésben szereplő kapcsolattartók által elektronikus formában, e-mailen küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől számított egy munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő.

Az elektronikus formában, e-mail-ben küldött, a szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Vállalkozóhoz, illetve a Megrendelőhöz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.

A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor.

Abban az esetben, ha a küldő fél e-mailjével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el.

Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés elektronikus úton küldött levél útján nem módosítható és nem szüntethető meg.

 1. REFERENCIA

A szerződésre, illetve a másik féllel kapcsolatos együttműködésre az adott fél jogosult referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személy pályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt kifejezetten kéri tőle. A referenciaként való hivatkozás keretében Megrendelő elfogadja már most is, hogy kifejezett későbbi írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül is jogosult a Gia-Hungária Kft., mint Vállalkozó legalább a megkötött szerződés létét és a szerződés tárgyát (a szerződés tárgyát képező áru, illetve szolgáltatás mennyiségének megjelölésével) közölni a referenciát kérő harmadik személlyel.

 1. IRÁNYADÓ JOG

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ide értve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.

 1. BÍRÓSÁGI KLAUZULA

Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek a szerződésből adódó jogviták rendezésére – a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint járásbíróság bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben – kikötik a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Minden más esetben Felek vitájukat a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezik.

 1. TELJES MEGÁLLAPODÁS

Jelen szerződés képezi a Feleknek a szerződés tárgyában létrejött teljes megállapodását. A jelen szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 1. ÁLTALÁNOS szerződési FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

Megrendelő általános szerződési feltételei jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésekre nem alkalmazandóak.

Megrendelő egyben elismeri és kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és magára nézve kifejezetten elfogadta. A Felek az Általános Szerződési Feltételekben foglalt szövegezést egyértelműnek és érthetőnek találják. Elismerik, hogy az Általános Szerződési Feltételek tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét, az abban foglaltakat indokoltnak tartják.

Megrendelőjelen Megrendelés aláírásával tudomásul veszi, hogy Vállalkozó jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani a Vállalkozó megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, írásbeli tájékoztatása mellett. Amennyiben Megrendelő 15 napon belül nem jelez írásban Vállalkozó felé kifogást a módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta és az a szerződés részévé válik.

Az ÁSZF itt tölthető le!

Keresés indítása!
Email címünk: gia@gia.hu

Email küldése!

Telefonszámunk:+36 (06-1) 350-3064
Kiss Bulcsú
Nyugat-Magyarország, Budapest
Mobil: +36 70 903 48 40
Kiss György
Délkelet-Magyarország
Mobil: +36 30 278 66 37
Pesti Krisztián
Autómosó üzletágvezető
Mobil: +36 70 903 48 41